Lesley Kyd-Rebenburg

Senior Attorney Microsoft Deutschland GmbH